S. No.State NameArea (km2)
1Rajasthan342,239
2Madhya Pradesh308,245
3Maharashtra307,713
4Uttar Pradesh240,928
5Gujarat196,024
6Karnataka191,791
7Andhra Pradesh162,968
8Odisha155,707
9Chhattisgarh135,191
10Tamil Nadu130,058
11Telangana112,077
12Bihar94,163
13West Bengal88,752
14Arunachal Pradesh83,743
15Jharkhand79,714
16Assam78,438
17Himachal Pradesh55,673
18Uttarakhand53,483
19Punjab50,362
20Haryana44,212
21Kerala38,863
22Meghalaya22,429
23Manipur22,327
24Mizoram21,081
25Nagaland16,579
26Tripura10,486
27Sikkim7,096
28Goa3,702